11.

Kommissionen

 

TV2’s dokumentarprogram Fak2’eren bragte 1. og 3. marts 1998[1] to udsendelser med titlen ”Den hemmelige tjeneste”. Her fortalte den tidligere PET-agent Anders Nørgaard om, hvordan han gennem en periode på fem år havde infiltreret lovlige, politiske og faglige organisationer som Socialistisk Arbejderparti, Nordirlandskomiteen og Sømændenes Forbund.[2] PET havde givet ham dæknavnet Zeus, og hans virke er beskrevet i PET-komiteens beretnings bind 12.[3] En politimand anmeldte Anders Nørgaard for ærekrænkelse og bagvaskelse,[4] men det kunne ikke stoppe diskussionen om, hvorvidt PET systematisk havde overtrådt regeringserklæringen af 30. september 1968, der sagde: »Regeringen har i dag besluttet, at registrering af danske statsborgere ikke længere må finde sted alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed.”[5] Aviserne bragte store artikler om sagen med overskrifter som ”PET-chef snød sin minister”,[6] ”PET spionerede mod NATO-kritikere”[7] og ”Stod PET-chefer bag komplot?”[8].

Den daværende, socialdemokratiske justitsminister Frank Jensen udtalte på et hasteindkaldt pressemøde 24.8.98, at ”registreringen fandt sted i lodret modstrid med regeringens erklæring,” hvilket rejste spørgsmålet, om PET havde fungeret som en stat i staten.[9] Justitsministeren bebudede derfor, at PET’s registrering af danskeres politiske holdninger skulle granskes af en særlig undersøgelseskommission. Justitsministeren ventede, at kulegravningen af PET’s ulovlige virke kunne tage et par år.[10] Undersøgelseskommissionen blev oprettet ved lov nr. 359 af 2. juni 1999 om undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed på det politiske område og af de aktiviteter, der var baggrunden for denne virksomhed (PET-kommissionsloven).[11] Lovforslaget blev vedtaget med 58 stemmer (S, SF, RV, EL og KRF) mod 50 (V, KF, DF, CD og FP).[12] Som Kommissionens medlemmer udpegedes landsdommer Ulla Rubinstein (formand), juristerne professor Ditlev Tamm og professor Jens Vedsted-Hansen og historikerne lektor Henrik S. Nissen og lektor Johnny Laursen. Formanden blev i henhold til lovens § 1, stk. 1, udpeget efter indstilling fra præsidenterne for Østre og Vestre Landsret, mens to medlemmer udpegedes efter fælles indstilling fra Institut for Historie ved Københavns Universitet og Historisk Institut ved Aarhus Universitet, og to medlemmer udpegedes efter fælles indstilling fra Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet og Juridisk Institut ved Aarhus Universitet.[13] Ulla Rubinstein udtrådte af helbredsgrunde i 2000 og blev erstattet af landsdommer Leif Aamand. Henrik S. Nissen udtrådte af helbredsgrunde i 2005 og blev erstattet af historikeren, ph.d. Regin Schmidt.

Fra Historisk Institut i Århus blev oprindelig indstillet historikeren, ph.d. Søren Hein Rasmussen, men han blev vraget af justitsministeren. ”Ministeriet mener, at Søren Hein Rasmussen er inhabil, fordi han har været aktiv i DKP og Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed. Et parti og en bevægelse, som PET interesserede sig for under den kolde krig”,[14] hed det. Det virker umiddelbart overraskende, at man skulle være inhabil til at deltage i den kritiske undersøgelse af PET, hvis man havde været med i en organisation, der blev overvåget. Derved udelukker man i princippet alle medlemmer af organisationer, PET havde overvåget, og da PET overvågede alle organisationer på venstrefløjen, faglige organisationer, græsrodsbevægelser og en del organisationer på højrefløjen og centrum, var der ikke meget tilbage. Man kunne få den tanke, at ministeriets holdning er, at hvis man skal undersøge PET’s forhold kritisk, er man inhabil, hvis man er kritisk over for PET, og kun habil, hvis man på forhånd er enig med PET.               

Vi havde nok fået en anden og bedre beretning, hvis der havde været mere kritisk indstillede medlemmer i kommissionen.

                      Fhv. vicepolitimester i PET Niels Schmidt mener det modsatte. Han beklager sig i Berlingske Tidende over, at ingen af kommissionens medlemmer har arbejdet for efterretningsvæsenet eller politiet:[15] ”Der er tilsyneladende ingen af medlemmerne, som har praktisk efterretningsmæssig eller politimæssig erfaring,” siger han. Det lyder nærmest, som om Schmidt mener, at det ikke ville have givet nogen habilitetsproblemer, hvis folk, der havde arbejdet for efterretningsvæsenet, blev sat til at undersøge PET.

 

Den tidligere PET-agent Anders Nørgaard, hvis afsløringer havde givet anledning til kommissionens nedsættelse, nåede ikke at afgive forklaring. Han begik selvmord den 15. marts 2000 ved at springe ud ad vinduet med et reb om halsen.[16] Politiet benyttede lejligheden til at beslaglægge Nørgaards afskedsbreve, hans personlige papirer, computeren med over 100 disketter, videofilm og familiefotografier.[17] Få dage efter Anders Nørgaard begik journalisten Moses Lassen, der havde undersøgt PET’s forhold, selvmord ved at lægge sig foran et kørende tog ved Trekroner station, så han nåede heller ikke at blive afhørt af kommissionen.[18] Der er i det hele taget en foruroligende høj selvmordsfrekvens blandt dem, der afslører PET.  Man kunne også nævne agenten Julie Szabad, der begik selvmord, efter at det blev afsløret, at hun havde infiltreret DKU for PET.[19]

 

Kommissionens kommissorium er anført i lovens § 3 og lyder således:

 

”§ 3. Undersøgelseskommissionen har til opgave at undersøge og redegøre for

1) politiets efterretningsvirksomhed i perioden 1945-1989 i forhold til politiske partier, faglige konflikter og politisk-ideologisk prægede grupperinger og bevægelser i Danmark og

2) karakteren af de aktiviteter i politiske partier m.v., der i den nævnte periode var baggrunden for politiets efterretningsvirksomhed på dette område.

Stk. 2. Undersøgelseskommissionen skal endvidere, for så vidt angår perioden 1968-1989, vurdere politiets efterretningsvirksomhed set i forhold til de aktiviteter, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, og herunder belyse, om virksomheden er udøvet i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, som har været fastsat af Folketinget eller regeringen.

Stk. 3. Undersøgelseskommissionen kan inden for de rammer, der i øvrigt er fastsat i stk. 1 og 2, beslutte, at dens opgave også skal omfatte nærmere angivne forhold, der vedrører perioden efter 1989. Undersøgelseskommissionens beslutninger herom kan ikke påkæres.”[20]

 

Det hedder herefter udtrykkelig i motiverne til lovforslaget:[21]

”Uden for undersøgelsen falder herefter efterretningstjenestens virksomhed i alle sager om spionage, terrorisme m.v., hvor mistanken retter sig mod personer uden tilknytning til politiske partier m.v. i Danmark. Sager, hvor personer med en sådan tilknytning måtte være mistænkt for spionage, terrorisme m.v., er derimod omfattet af undersøgelsen.

Det er samtidig vigtigt at understrege, at undersøgelsen heraf ikke er personorienteret. Der er tale om forhold, der overvejende ligger langt tilbage i tiden og ikke dengang har givet anledning til tiltalerejsning. Undersøgelsen bør derfor ikke få karakter af en politimæssig efterforskning rettet mod enkeltpersoner.”

 

Da man dårligt kan påstå, at jeg helt alene udgør et politisk parti m.v., og da jeg heller ikke havde nogen tilknytning til politiske partier eller lignende grupper i den periode, vi taler om, er det indlysende, at min sag falder uden for kommissoriet, og at jeg derfor heller ikke skulle have været nævnt i beretningen.

Det problem klarer kommissionen ved at skrive: ”Registreringer af personer på grund af østkontakter, men uden tilknytning til politiske partier eller organisationer i Danmark falder uden for Kommissionens undersøgelse, men Kommissionen har fundet det nødvendigt at behandle PET’s sager angående østkontakter mere generelt, selv om upolitiske østkontakter herved berøres”.[22]

Altså: Folketinget har besluttet, vi ikke skal behandle upolitiske kontakter, men det gør vi da bare alligevel.

Det ironiske er, at kommissionen blev nedsat for at undersøge, om PET rettede sig efter de regler, Folketinget havde bestemt. Folketinget fastsatte derefter regler for, hvordan kommissionen skulle foretage dette undersøgelsesarbejde, og så meddeler kommissionen, at den heller ikke retter sig efter reglerne. Det smitter åbenbart at lægge sig så tæt op ad PET. Det virkelig besynderlige er, at der tilsyneladende ikke er nogen, der synes, det bare er underligt. Det er, som om vi siden regeringsskiftet i 2001 er blevet så vant til ulovligheder, at vi ikke længere reagerer, hvilket virkelig er skræmmende.

Jeg sendte en klage til Justitsministeriet over, at kommissionen således havde overtrådt sit kommissorium. Justitsministeriet meddelte i brev 10.8.09, at ministeriet ”af principielle grunde ikke finder at burde udtale sig nærmere om, hvordan den uafhængige PET-kommission har tilrettelagt sit arbejde, herunder om kommissionen burde eller ikke burde have forholdt sig til nærmere bestemte spørgsmål.”[23] Det læser jeg sådan, at hvis kommissionen ikke overholder det kommissorium, Folketinget har givet den, så sker der ikke noget ved det. Ingen har ansvar for noget som helst.


 [1] TV2 1-3.3.98. En tredje udsendelse blev bragt 17.5.98

[2] ”Agent Zeus,” Berlingske Tidende, 8.3.98

[3] PET-kommissionens Beretning, bd. 12: Operation Zeus

[4] ”Politi trækker PET-agent i retten,” Ekstra Bladet, 19.8.98

[5] PET-kommissionens Beretning, bd. 1, s. 13

[6] Ekstra Bladet, 3.3.98

[7] Information, 12.11.98

[8] Ekstra Bladet, 15.11.98

[9] ”Frank Jensen: PET måske stat i staten,” Information, 25.8.98

[10] Information, 25.8.98

[11] PET-kommissionens Beretning, bd. 1, s. 10

[12] http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/samling/19981/lovforslag_oversigtsformat/L65.htm

[13] PET-kommissionens Beretning, bd. 1, s. 10.

[14] http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/1999/07/13/010046.htm

[15] Berlingske Tidende, 19.8.09

[16] Ekstra Bladet, 16.3.00

[17] ”Politi brød loven,” Ekstra Bladet, 22.3.00

[18] ”Nyt selvmord i PET-sagen,” Ekstra Bladet, 21.3.00

[19] Land og Folk, 14.2.89. Se også ”Dobbelt-spil” i Jyllands-Posten, 14.4.91

[20] PET-kommissionens Beretning, bd. 1, s. 16

[21] FT 1998-99, tillæg A, s. 1767, cit. PET-kommissionens Beretning, bd. 1, s. 16

[22] PET-kommissionens Beretning, bd. 1, s. 21.

[23] Brev fra Justitsministeriet, 10.8.09